สินค้า > Cigna Free PA

รายละเอียดสินค้า

 

 

ข้อตกลงความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
 

การชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ(ต่ออุบัติเหตุเเต่ละครั้ง)

5,000 บาท

 

 

5,000 บาท เป็นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยให้เป็นวงเงินต่ออุบัติเหตุ
โดยภายในระยะเวลา 3 เดือนของการรับประกัน ทางบริษัทฯไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ แต่จำกัดวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไว้ที่ 5,000 บาท

 

ตัวอย่างเช่น

เดือนที่ 1  ผู้เอาประกันเกิดเหตุหกล้ม ค่ารักษาพยาบาล 1,500 บาท + ค่าล้างแผล 500 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจำนวนคือ 2,000 บาทเพราะยังไม่เกินวงเงินค่ารักษา 5,000 บาท และถือเป็นค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเดียวกันคือการหกล้ม

เดือนที่ 3  ผู้เอาประกันท่านเดียวกันเกิดอุบัติเหตุอีกครั้ง โดยการโดนสุนัขกัด ค่าเย็บแผล 4,000 บาท + ค่าตัดไหม 800 บาท + ค่าล้างแผล 500 บาท การโดนสุนัขกัดถือเป็นคนละอุบัติเหตุกับการหกล้ม ดังนั้นจึงมีวงเงินใหม่ของค่ารักษาพยาบาลอีก 5,000 บาท แต่ค่ารักษารวมทั้งหมด 5,300 บาท ซึ่งเกินวงเงินค่ารักษา ดังนั้นในการเคลมค่ารักษาจากการโดนสุนัขกัดจึงจะเบิกได้เพียง 5,000 ตามวงเงินเอาประกัน

 

 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียน และถือสัญชาติไทยเท่านั้น

2. ความคุ้มครองเริ่มต้นเมื่อลงทะเบียนสมบูรณ์ มีระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทางอีเมล์ที่ท่านให้ไว้เท่านั้น โดยจะจัดส่งกรมธรรม์ภายใน 10 วันทำการ

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองกับผู้ลงทะเบียนครบสมบูรณ์แล้วเท่านั้น หากตรวจสอบพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการได้รับความคุ้มครองตามเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น

5. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ลงทะเบียนในนามบุคคล และจำกัดให้ 1 ท่าน จำนวน 1 สิทธิ์ เท่านั้นตลอดระยะเวลาโครงการ

6. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

** หมายเหตุ

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย อาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่หลักเกณฑ์การพิจารณา รวมถึงความสามารถในการรับประกันภัยสูงสุดของแต่ละบริษัทฯ ข้อมูลส่วนนี้ถือเป็นข้อมูลภายในและเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารเปิดเผยรายละเอียดได้ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องระบุ “เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าใกล้เคียง
ไม่พบรายการ
CopyRight © 2021 WEBPAKGROUP.COM All Rights Reserved.